Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

CẤU TRÚC CỦA MỘT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1. Đề cương nghiên cứu khoa học
Đề cương nghiên cứu chính là bố cục của công trình khoa học, bao gồm phần mở đầu, các chương, mục và tiểu mục phản ánh đối tượng và phạm vi nghiên cứu từ đầu đến cuối một cách logic. Nguyên tắc phải tuân thủ khi xây dựng đề cương là: tên các chương phải phù hợp với tên đề tài, các mục trong chương phải phù hợp với tên chương và các tiểu mục trong từng mục phải phù hợp với tên của mục.
Nếu là đề tài khóa luận, sau khi lập được đề cương tổng quát và chi tiết phù hợp với điều kiện tư liệu, năng lực của bản thân, sinh viên cần gặp người hướng dẫn khoa học để xin ý kiến tư vấn. Người hướng dẫn có thể gợi ý, đóng góp ý kiến để chỉnh sửa, bổ sung cho đề cương nhằm đảm bảo tính chuẩn xác của tên đề tài, sự đúng đắn và đầy đủ của nội dung nghiên cứu, tính hợp lý và logic của bố cục, tính cập nhật của các thông tin khoa học có liên quan. Trên cơ sở những góp ý đó, tác giả sửa chữa, hoàn thiện đề cương để tiến hành nghiên cứu công trình khoa học.
2. Cấu trúc của một đề tài nghiên cứu
2.1. Cấu trúc khóa luận, luận văn
Đối với khóa luận tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ, tuy yêu cầu về mức độ có khác nhau, nhưng cấu trúc nội dung cơ bản của cả các loại công trình khoa học này tương đối giống nhau và thống nhất theo quy định của chế đào tạo hiện hành, cụ thể bao gồm các phần như sau[1]:
Mở đầu: giới thiệu lý do chọn đề tài và mục đích; Tổng quan tình hình nghiên cứu (phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài khóa luận, chỉ ra những vấn đề còn tồn tại và cần tập trung nghiên cứu, giải quyết); Đối tượng và phạm vi nghiên cứu; Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.
Nội dung, kết quả nghiên cứu (một hoặc nhiều chương): trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận và giả thuyết khoa học; phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu và bàn luận.
Kết luận và kiến nghị: trình bày những phát hiện mới, những kết luận rút ra từ kết quả nghiên cứu; kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo.
Danh mục các công trình khoa học đã công bố (mục này dành riêng cho luận án tiến sĩ): gồm những công trình khoa học của tác giả có liên quan đến nội dung đề tài.
Tài liệu tham khảo
Phụ lục (nếu có).
2.2. Cấu trúc của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ
Thông tư 12/2010/TT-BGDĐT, ngày 29/3/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, cấu trúc nội dung của đề tài khoa học công nghệ gồm các phần cơ bản như sau[2]:
Mở đầu: Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài ở trong và ngoài nước; tính cấp thiết; mục tiêu; cách tiếp cận; phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, nội dung nghiên cứu;
Các chương 1, 2, 3,..: Các kết quả nghiên cứu đạt được (Các kết quả nghiên cứu đạt được và đánh giá về các kết quả này, bao gồm tính chính xác và tin cậy của kết quả, ý nghĩa của các kết quả);
Kết luận và kiến nghị: Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện và kiến nghị về các lĩnh vực nên ứng dụng hay sử dụng kết quả nghiên cứu; những định hướng nghiên cứu trong tương lai;
Tài liệu tham khảo (tên tác giả được xếp theo thứ tự abc);
Phụ lục;
3. Cấu trúc của một tiểu luận nghiên cứu khoa học sinh viên
Từ những quy đinh nêu ở mục 1 và 2, chúng ta có thể tạm thời rút ra cấu trúc cơ bản của tiểu luận môn học gồm các mục như sau:
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các bảng và các từ viết tắt (nếu có)
Mở đầu
1. Lí do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu
2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Giả thiết nghiên cứu
Các chương 1, 2, 3,..:  Trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận và giả thuyết khoa học; phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu và bàn luận (Các kết quả nghiên cứu đạt được và đánh giá về các kết quả này, bao gồm tính chính xác và tin cậy của kết quả, ý nghĩa của các kết quả);
Kết luận và kiến nghị: Kết luận về các nội dung nghiên cứu đã thực hiện và kiến nghị về các lĩnh vực nên ứng dụng hay sử dụng kết quả nghiên cứu; những định hướng nghiên cứu trong tương lai.
Tài liệu tham khảo (tên tác giả được xếp theo thứ tự abc);
Phụ lục;


[1] Cấu trúc này được quy định trong Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT, ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung Quy chế đào tạo tiến sĩ.
[2] Cấu trúc này dựa theo Thông tư 12/2010/TT-BGDĐT, ngày 29/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn Anh/Cbij đã góp ý, nhận xét và đánh giá. Chúng tôi sẽ có phản hổi trong thời gian sớm nhất có thể.