Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

MẪU TRANG BÌA CHÍNH CỦA TIỂU LUẬN MÔN HỌC

<TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO>
<TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC>
 NHÓM : <SỐ THỨ TỰ CỦA NHÓM><TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC>TIỂU LUẬN MÔN HỌC
<TÊN MÔN HỌC>

                                                                

<ĐỊA DANH>, <THÁNG>/<NĂM>

MẪU PHỤ BÌA CỦA TIỂU LUẬN MÔN HỌC

<TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO>
<TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC>
 


NHÓM : <SỐ THỨ TỰ CỦA NHÓM><TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC>Họ và tên
Tự đánh giá
(Loại: A, B, C)
Nhóm trưởng:


Thành viên:                                                                
<ĐỊA DANH>, <THÁNG>/<NĂM>


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn Anh/Cbij đã góp ý, nhận xét và đánh giá. Chúng tôi sẽ có phản hổi trong thời gian sớm nhất có thể.