Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

MẪU TRANG BÌA CHÍNH CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
(Mẫu được lập theo Quyết định 1516/QĐ------ĐT, ngày 27/9/2011)

<TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO>
<TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC>
 


<TÊN TÁC GIẢ KHÓA LUẬN><TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN>


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGÀNH: <TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO>
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: <ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG>


NGƯỜI HƯỚNG DẪN: <CHỨC DANH, HỌC VỊ. HỌ VÀ TÊN>
                                                                

<ĐỊA DANH>, <THÁNG>/<NĂM>MẪU PHỤ BÌA CỦA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
(Mẫu được lập theo Quyết định 1516/QĐ------ĐT, ngày 27/9/2011)

<TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO>
<TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC>
 


<TÊN TÁC GIẢ KHÓA LUẬN><TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN>

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NGÀNH: <TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO>
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: <ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG>


NGƯỜI HƯỚNG DẪN: <CHỨC DANH, HỌC VỊ. HỌ VÀ TÊN>
NGƯỜI PHẢN BIỆN: <CHỨC DANH, HỌC VỊ. HỌ VÀ TÊN>
                                                                

<ĐỊA DANH>, <THÁNG>/<NĂM>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn Anh/Cbij đã góp ý, nhận xét và đánh giá. Chúng tôi sẽ có phản hổi trong thời gian sớm nhất có thể.